Vedtægter for Hobro Sejlklub

 
 
§ 1. Klubbens navn:
Klubbens navn er Hobro Sejlklub.
Stiftelsesdato: 30. januar 1935.
 
 
§ 2. Klubbens hjemsted:
Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.
 
 
§ 3. Klubbens formål:
Klubbens formål er gennem gode havneanlæg og klubfaciliteter at skabe basis for
udøvelse af og fremme interessen for sejl- og motorbådssporten samt udbygge det
sociale samvær i klubben.
 
 
§ 4. Organisationsforhold:
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og underlagt de for dette forbund til 
hver tid gældende love, vedtægter og retningslinier.
 
 
§ 5. Medlemskab:
5.1. Klubben, der er åben for alle, optager fortrinsvis personer, 
der er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune og omegn.
 
5.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinier herfor.
 
§ 6. Udmeldelse:
6.1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden med mindst 14
dages varsel til en 1. januar.
 
6.2. Udmeldelsen træder i kraft ved skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen.
 
 
§ 7. Ordinær generalforsamling:
7.1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 
Ordinær general forsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og ved opslag i klubhuset.
 
7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.
7. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.
8. Valg i henhold til vedtægterne.
9. Eventuelt.
 
7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-
den skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.
 
7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.
 
7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives
af dirigenten og offentliggøres i klubben senest 1 måned efter mødet.
 
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.
 
8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest
1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved
e-mail meddelelse til medlemmer og ved opslag i klubhuset.
 
§ 9. Valg:
9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
 
9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 personer,
hvoraf mindst 4 skal være fartøjsejere med anvist plads i klubben.
 
9.3. På lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlem.
På ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for be-
styrelsen.
 
9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.
 
9.6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.
Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant.
 
9.7. Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning. 
Alle valg gælder for 2 år ad gangen.
 
§ 10. Afstemninger:
10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der
2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.
 
10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfal-
der denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
 
10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stem-
mes ved fuldmagt.
 
10.4. Støttemedlemmer har ikke tale- og stemmeret.
 
10.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet stemmeberettiget
medlem kræver det. 
 
10.6. Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
 
10.7. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., 
kan komme til behandling og afstemning. 
Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
 
§ 11. Bestyrelsen:
11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og repræsenterer denne
i alle foreningsmæssige forhold.
 
11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinier til
de for arbejdet nødvendige udvalg.
 
11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller
næstformand er tilstede.
 
11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. 
Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i personsager.
 
§ 12. Udvalg:
12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, 
nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg.
 
12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer.
 
12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for arbejdets praktiske omfang med
hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.
 
 
§ 13. Ad hoc udvalg:
13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige
kortere varende opgaver.
 
13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg 
og udarbejder retningslinier for disse.
 
 
§ 14. Medlemspligter:
14.1. Klubbens medlemmer er underkastet de for klubben til enhver tid
gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.
 
14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte
medlemmer fra deltagelse i klubbens aktiviteter og stævner indtil forhol-
dene er bragt i orden.
 
14.3. For nødvendige lån og kreditter hæfter klubbens medlemmer i forhold til
det fastsatte kontingent, dog max. kr. 2.000,- pr. medlem.
 
 
§ 15. Tegningsret:
15.1. Klubben tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner
kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
 
15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver
en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af
bestyrelsen.
 
15.3. Klubben hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlem-
mer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslut-
ninger og afgørelser. Dog undtaget § 14.3.
 
§ 16. Kontingenter:
16.1. Medlemmer opføres i følgende kategorier:
-Juniormedlemmer. 
-Seniormedlemmer fyldt 25 år. 
-Seniormedlemmer fyldt 65 år. 
-Samlevermedlemmer. 
-Støttemedlemmer. 
 
16.2. Kontingenter for de enkelte kategorier fastsættes hvert år på generalfor-
samlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 
16.3. Restancer i kontingenter, pladsleje, driftsbidrag og andre gebyrer ud over
3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemsska-
bet i klubben. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før
vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 
16.4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et
medlem for kontingent og andre afgifter.
 
16.5. Alle kontingenter og gebyrer til klubben er forfaldne ved præsentationen.
 
§ 17. Havneplads:
17.1. Ethvert medlem, der ønsker fortøjnings- og/eller vinterplads til et fartøj
i klubbens havn, skal indbetale et depositum, der hvert år fastsættes på
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 
17.2. Retningslinier for havneplads indeholdende bestemmelser for venteliste,
fartøjsgodkendelse og opsigelse, udarbejdes af bestyrelsen.
 
17.3 Når pladsen opgives og er genudlejet, tilbagebetales depositum uden rentetilskrivning eller pristalsregulering med 80% af det til enhver tid indbetalte beløb. Pladsejere og medlemmer med ret til en bådplads før 1. januar 2010 tilbagebetales depositum med 80% af 12.000 kr. samt den indbetalte moms.
 
17.4. Retten til bådplads kan arves eller overdrages til nærmeste familie efter de til enhver tid gældende bestemmelser.
Se note 1.
 
§ 18. Pladsleje og bidrag:
18.1. Medlemmer, der har fået anvist plads ved klubbens bro- og kajanlæg
samt på land, betaler foruden kontingent en pladsleje, der fastsættes 
hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 
18.2. Medlemmer med anvist bådplads kan pålægges et drifts-
bidrag. Bidraget kan modsvares af udførte arbejdsydelser for klubben.
Retningslinier herfor udarbejdes af bestyrelsen.
 
§ 19. Regnskab og revision:
19.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregskab
og en status.
 
19.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget
til godkendelse på generalforsamlingen.
 
19.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 15. januar.
 
19.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af ret-
ningslinier godkendt af generalforsamlingen.
 
19.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der
foreligger nødvendig dokumentation for indestående på klubbens diverse
konti, herunder bank- og girokonti.
 
19.6. Revisionen skal foretage uanmeldte kasseeftersyn i klubben.
 
 
§ 20. Eksklusion:
20.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere
medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for klubben, eller udviser grov usportslig optræden ved klubbens stævner og arrangementer.
 
20.2. En  bestyrelse kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen, der arbejder til skade for klubben. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen.
 
20.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkom-
mende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens
behandling.
 
20.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.
 
 
§ 21. Vedtægtsændringer:
21.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg
og medlemmer.
 
21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne
stemmer herfor på generalforsamlingen.
 
21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens
endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i klubbens vedtæg-
ter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav,
uden at § 21.2. behøves at opfyldes.
 
§ 22. Klubbens opløsning:
22.1. Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmebe-
rettigede medlemmer på 2 i samme anledning indkaldte ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
 
22.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af
klubbens faste ejendom samt overskydende midler efter indstilling fra
bestyrelsen. Her er simpelt flertal tilstrækkelig. Den formue, der er i behold, skal anvendes til idealistiske, søsportslige formål.
 
22.3. Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af klubben,
herunder nødvendige møder med myndigheder, m.fl.
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. februar 2022
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________
         Dirigentens underskrift        Formandens underskrift
 
 

Note 1:

Bestemmelser for arv eller overdragelse af bådplads jvf. vedtægternes § 17.4.

Ved dødsfald hvor arving/er ikke ønsker at beholde bådpladsen udbetales depositum jvf. vedtægternes § 17.3.

Ønsker arvingen at beholde bådpladsen, eller der sker overdragelse til nærmeste familie, skal denne være aktiv medlem af klubben, betale havneleje og driftbidrag.
Tilgodehavende depositum videreføres med samme beløb som afdøde/overdrager havde ret til.

Vedtaget af bestyrelsen marts 2021.
Senest rettet marts 2021