Retningslinier for revisorer

1. Revisoren:
Som person må han/hun ikke selv være medlem af de organer, der skal kontrolleres, eller i øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for pres eller interessekonflikter.

2. Ombudsmand:
Revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles uafhængig af bestyrelsen.

3. Opgaver:
3.1. Revisoren skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.

3.2. Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle forhold. Revisoren skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede, herunder realistisk værdiansat.

3.4. Revisoren skal ved selvsyn konstatere indestående på klubbens diverse konti, herunder bank- og girokonti.

3.5. Revisoren skal foretage uanmeldte kasseeftersyn.

4. Krav:
Revisoren har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år inden den 10. januar

5. Magtmidler:
Revisorens magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Arbejdet kan ende op i en revisorpåtegning eller en revisorberetning.
En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.

6. Nægte underskrift:
Revisoren kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal revisoren gøre generalforsamlingen opmærksom herpå.


Vedtaget af generalforsamlingen den 23. marts 2001.
Retningslinier for folkevalgt revisor