Retningslinier for ind- og udmeldelse

1. Indmeldelse:

1.1. Personer, der ønsker at blive indmeldt i Hobro Sejlklub, udfylder blanketten ”Ansøgning om medlemskab” på hjemmesiden.

1.2. Blanketten sendes i udfyldt stand til bestyrelsesformanden.

1.3. Formanden rundsender ansøgningen til bestyrelsen, og har forinden sikret sig, at nærhedsprincippet er opfyldt.

1.4. Bestyrelsens medlemmer svarer tilbage til formanden.

2. Godkendelse/afslag:
2.1. Svarer bestyrelsen enstemmigt JA, finder havnemester en bådplads.
2.2. Såfremt der ikke er ledige pladser, kan ansøger optages på ventelisten, der varetages af havnemester efter retningslinjer herfor.
2.3. Svarer bestyrelsen enstemmigt NEJ, sender formanden et afslag til ansøger.
2.4. Svarer 1 eller flere NEJ, sættes ansøgningen på næste bestyrelsesdagsorden.

3. Gyldighed:
3.1. Efter godkendelse fremsender formanden velkomstskrivelse, ordensregler og
takstblad til ansøger.
3.2. Kassereren udsender opkrævning. Det kommende medlem er først indmeldt
eller på venteliste, når kontingent, pladsleje og/eller depositum er indbetalt.
3.3. Kassereren giver besked til havnemester, når betaling har fundet sted.
3.4. Det nye medlem ankommer og tildeles/anvises sin bådplads af havnemester.
3.5. Ved indmeldelse efter den 1. juli nedsættes pladslejen i forhold til det antal måneder, der resterer af sæsonen frem til årsskiftet.

4. Frivilligt arbejde/driftsbidrag:
4.1. Frivilligt arbejde eller driftsbidrag træder i kraft ved indmeldelsen.
4.2. Kassereren opdaterer databasen med navne og adresser på nye medlemmer.

5. Udmeldelse:
5.1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden for bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en 1. januar (jvf. vedtægternes § 6).
5.2. Ved udmeldelse med ikrafttræden efter den 1. juli, refunderes pladslejen for
det antal måneder, der resterer af sæsonen frem til årsskiftet.
5.3. Ved opsigelse af bådplads om foråret før søsætning, aftales betaling for landplads i hvert enkelt tilfælde med havnemester.
5.4. Såfremt et medlem er i restance, fratrækkes det skyldige beløb i det aktuelle depositum, der skal tilbagebetales.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. februar 2001
Seneste rettelse september 2016