Retningslinier for områdeansvarlige


1. Mødevirksomhed:
Områdeansvarlige indkalder den tildelte arbejdsgruppe til møde. Her koordineres arbejdsdeling for den kommende sæson med udgangspunkt i områdets opgaver.

2. Arbejdsindkaldelse:
Den områdeansvarlige indkalder til arbejde, når dette skønnes nødvendigt eller påkrævet i henhold til klubbens drifts- og vedligeholdelseplan.

3. Opgaver:
Arbejdsterminer angives i planen med start- og slutdato for arbejdets udførelse.

4. Ledelse:
Den områdeansvarlige leder områdets arbejde med ansvar overfor bestyrelsen.

5. Notater:
Den ansvarlige tager notater om det udførte arbejde. Dette medbringes til de 2 møder med bestyrelsen i februar (uge 9) og november (uge 48).

6. Arbejdskalender:
Den ansvarlige udarbejder en arbejdskalender.

7. Økonomi:
Arbejdsopgaver, der kan påføre klubben økonomiske forpligtelser, skal være godkendt af bestyrelsen forinden iværksættelse.

8. Ændring af retningslinier:
Forslag til ændring af retningslinierne kan forelægges bestyrelsen.

Vedtaget af bestyrelsen den
Retningslinier for områdeansvarlige