Retningslinier for ad hoc udvalg

1. Mødevirksomhed:
Udvalget træder sammen snarest efter nedsættelsen. Her koordineres og aftales arbejdsdeling og opgaver på baggrund af det af bestyrelsen udarbejdede kommissorium.

2. Mødeindkaldelse:
Den af bestyrelsen udpegede formand indkalder til møder, når dette skønnes nødvendigt eller påkrævet for arbejdets udførelse.

3. Dagsorden:
Afhængig af udvalgets opgaver og varighed.

4. Mødeledelse:
Udvalgets formand leder møderne. Ved forfald aftaler denne anden mødeleder.

5. Beslutningsdygtighed:
Udvalget er beslutningsdygtigt, når formanden/mødeleder samt et flertal af udvalgets medlemmer er til stede.

6. Referater:
Der tages referat/notat over beslutninger truffet i udvalget. Dette sendes til bestyrelsen samt udvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødet.

7. Aktivitetskalender:
Udvalg, der har en længerevarende opgave, udarbejder en aktivitetskalender der afleveres til bestyrelsen.

8. Økonomi - regnskab - budget:
Udvalg, der får tildelt eget budget, er ansvarlige overfor bestyrelsen.
Formanden for udvalget kan tildeles fuldmagt.
Aflæggelse af regnskab aftales nærmere med klubbens kasserer.
Aktiviteter, der kan påføre klubben økonomiske forpligtelser, skal være godkendt af bestyrelsen forinden iværksættelse.

9. Ændring af retningslinier:
Forslag til ændring af retningslinierne kan forelægges bestyrelsen, der i henhold til vedtægterne skal godkende disse.Vedtaget af bestyrelsen den 27. september 2000
Retningslinier for ad hoc udvalg