Ordensreglement for Hobro Lystbådehavn

Ordensreglement for Hobro Lystbådehavn

1. Generelle bestemmelser:
1.1. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. Overholdelse af orden inden for sejlklubbens område påses af bestyrelsen og havnens personale.

2. Hjemmehørende pladsliggere:
2.1. Hjemmehørende fartøjer skal anbringes på de tildelte pladser, og skal være forsynet med tydeligt navn og hjemsted.
2.2. Fartøjer, der placeres i havnen, skal til stadighed være i forsvarlig stand og som minimum være ansvarsforsikret. Pladsliggere skal holde pladsen i forsvarlig stand.
2.3. Hjemmehørende fartøjer skal føre klubvimpel. Fantasyflag skal nedtages i havn.
2.4. Klamper, kroge og lignende skal anbringes på indersiden af pælene i pladsens længderetning.
2.5. Rød/grøn-skiltet skal vise grønt ved mere end 1 døgns fravær.

3. Sejlads og fortøjning:
3.1. Sejlads inden for havnens område, skal foregå med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.
3.2. Gæstende sejlere skal selv orientere sig om faciliteter og afgifter. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.
3.3. Slæbejoller og gummibåde må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer. Der kan anvises plads på land.
3.4. Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer mod masten.
3.5. Alle fartøjer, der benytter havnens pælepladser, er forpligtiget til som minimum at være fortøjet med 2 fortrosser og 2 agtertrosser med fjedre på de trosser, der går til bro eller kaj. Fortøjninger skal være af god kvalitet og rigtigt dimensioneret. Når båden ikke er i havn, skal fortøjninger være ophængt på bro/kaj og pæle.
3.6. Intet fartøj må oplægges i eller på havnen uden bestyrelsens forudgående tilladelse. Tilladelsen vil indeholde de fornødne praktiske anvisninger om betingelser, økonomi, tidsfrister og tilsynspligt.
3.7. Efterkommes et givet påbud ikke, kan bestyrelsen lade et fartøj flytte for ejers regning og risiko.

4. Søsætning og optagning:

4.1. Søsætning og optagning må kun foretages ved de af bestyrelsen anviste broer, bolværker og ramper.
4.2. Umiddelbart efter søsætning har fartøjsejer pligt til at rydde landpladsen for bukke, stativer, vogne og andet grej.
4.3. Umiddelbart efter optagning har fartøjsejer pligt til at fjerne alle fortøjninger, strækliner og øvrige ejendele fra bådpladsen.
4.4. Efterladte, misligholdte eller sunkne fartøjer kan bestyrelsen forlange flyttet inden for en fastsat rimelig tid.
4.5. Uanset salg eller bortskaffelse hæfter ejer fortsat for fuld betaling af sejlklubbens omkostninger.

5. Miljøbestemmelser:
5.1. Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Det påhviler alle medlemmer – og gæster – at holde orden på området.
5.2. Udpumpning af marinetoiletter, tømning af holdingtanke samt olieholdigt vand i havnen er forbudt.
5.3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan bestyrelsen under formildende omstændigheder påbyde, at bådejer inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til en bådplads i havnen, og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. Ved mistanke om brug af ulovlig bundmaling, er bådejer forpligtet til at medvirke til testning. Såfremt det bevises, at bådejer har anvendt ulovlig bundmaling, er denne forpligtet til at betale de omkostninger, som klubben måtte blive påført.
5.4. Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, m.m. skal anbringes i de dertil indrettede specialbeholdere.
5.5. Reparationsarbejder eller lignende på fartøjer og materiel skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser.
5.6. Afskrabning, fjernelse og slibning af bundmaling på vinterpladsen skal opsamles, og må kun finde sted med havnens udstyr eller udstyr godkendt af bestyrelsen. Afrensningsudstyr, såsom vakuumskrabejern, slibemaskine og gelcoat høvl, må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
5.7. Brud på miljøbestemmelser, kan medføre sagsanlæg mod fartøjsejer og bortvisning fra havnens område.
5.8. Bådbatterier skal man selv bortskaffe, da der ikke er deponeringsplads for disse.
5.9. Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes.

6. Vand og el:
6.1. Forbrug af vand og el skal ske med måde. Der må ikke foretages permanent tilkobling til el-stander. Opladning af batterier, brug af elvarmere og lignende må kun finde sted under behørigt opsyn af fartøjsejer.
For kortere tilslutning ved opladning af batterier uden opsyn, skal ledninger skal være godkendt til formålet af bestyrelsen og havnens personale.
Vinterliggere skal have strømforbruget registreret gennem en tilkoblet bi-måler.
6.2. Der skal iagttages særlig opmærksomhed i omgang med el, når fartøjerne står på land. Ledninger og forlængerledninger skal til stadighed være holdt i forsvarlig stand og godkendt til formålet af bestyrelsen og havnens personale.

7. Ordensbestemmelser:
7.1. Anvisninger og påbud fra bestyrelsen og havnemyndigheden til pladsliggere skal efterkommes. Gentagne brud på ordensreglerne, kan medføre tab af pladsret i havnen.
7.2. Hunde skal føres i snor på sejlklubbens område, og efterladenskaber skal omgående fjernes af hundens ejer. Hunde må ikke medbringes i klubhuset.
7.3. Ophold på området og brug af områdets borde og bænke er forbeholdt klubbens medlemmer og gæster. Badning og fiskeri fra broer og kajanlæg er forbudt.
7.4. På området skal der udvises almindeligt hensyn til hinanden. Støjende og generende adfærd er bortvisningsgrund. Der forventes ro på området efter kl. 23.00.

8. Kørsel og parkering:
8.1. Kørsel på klubbens område skal ske langsomt og med særlig opmærksomhed overfor anden færdsel.
8.2. Parkering af køretøjer skal ske på det dertil indrettede parkeringsareal. Parkering på havne- og kajanlæg er som udgangspunkt forbudt, men af- og pålæsning af tungere bagage er tilladt. Dog skal køretøjet flyttes til p-pladsen umiddelbart efter.

9. Havneopsyn:
9.1. Enhver, der befinder sig på klubbens område, har pligt til straks at efterkomme anvisninger og påbud fra bestyrelsen og havnens personale, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.
9.2. Hvis en fartøjsejer eller anden bruger af havnen ikke efterkommer nærværende reglements bestemmelser, er bestyrelsen berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjer, køretøjer eller andet udstyr, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have pådraget sejlklubben.
9.3. Fartøjsejer er ansvarlig for enhver skade, der forårsages ved fejl eller forsømmelse udvist af ejer eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløb af, ophold i, eller afsejling fra havnen.

10. Standardreglement for danske lystbådehavne:
10.1. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne gælder også for Hobro Lystbådehavn.
Du finder det her

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen ved brev af 10. april 2017 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser m.v.
Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende.
Godkendelse af reglementet, er bragt i EFS 15-16 2017, ved bekendtgørelse 19. april 2017.
NM 363-17.

11. Havnens søområde:
Det til havnen hørende søområde er begrænset af rette linjer gennem nedenstående koordinater.
1) 56°38,57545'N 009°48,61600'E, ramme
2) 56°38,56543'N 009°48,66030'E, knækpunkt SW for rødt fyr
3) 56°38,57733'N 009°48,78062'E, knækpunkt omkring grønt fyr
4) 56°38,60405'N 009°48,85594'E, knækpunkt ud for kysten
5) 56°38,61143'N 009°48,85062'E, kyst E for havnen.
Se nedenstående billede / kortudsnit

12. Besejling:

12.1 Anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr. Havnen er fyrbelyst og fjordvejens belysning, der slutter på havnen, leder frem om natten. Fartbegrænsning: 3 knop.

Bestyrelsen
Hobro Sejlklub

Senest rettet i forbindelse med godkendelsen april 2017