Forretningsorden for bestyrelsen

1. Indledende møde:
Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen. Her drøftes og vurderes arbejdsfordeling forinden konstituering af funktionsområder samt op gavetildelinger, der ikke er funktionsbestemte.

2. Præsentation:
2.1. Klubbens formand eller næstformand repræsenterer klubben overfor myndigheder, organisationer samt andre relevante parter.
2.2. Har disse forfald aftales anden repræsentation.

3. Bestyrelsens mødevirksomhed:
Bestyrelsen fastsætter løbende datoer for ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen holder endvidere møde, når det skønnes nødvendigt eller ønskeligt af formanden. Når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, er formanden pligtig til at indkalde til møde.

4. Udsendelse af dagsorden:
Til møderne udsendes en dagsorden mindst 4 dage før mødet.
Som faste punkter optages:
1. Godkendelse af forrige referat (underskrives).
2. Godkendelse af dagsorden for mødet.
a. (Åben for tilføjelser, hvis bestyrelsen er fuldtallig).
3. Meddelelser fra formanden.
4. Orientering om økonomisk status.
5. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Behandling af diverse sager.
7. Øvrige sager til drøftelse eller behandling.
8. Eventuelt.

5. Beslutningsdygtighed og afstemning:
5.1. Formanden eller næstformanden leder møderne. Møderne er beslutningsdygtige, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.
5.2. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
5.3. Et bestyrelsesmedlem kan altid forlange skriftlig afstemning i sager, der angår personspørgsmål.

6. Ændringsforslag:
Det er alle bestyrelsesmedlemmers ret, at stille ændringsforslag på et møde. Disse skal da sættes under behandling og afstemning i den rækkefølge, de fremsættes.

7. Forfald i utide:
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide eller får længere tids forfald, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling og foretager de for arbejdet nødvendige rokeringer. Vedtægternes § 9 skal overholdes.

8. Regnskab:
8.1. Kassereren skal på alle ordinære møder give en orientering om aktuelle bevægelser i regnskabet, og meddele den til rådighed værende kapital.
8.2. Bestyrelsen kontrollerer ved selvsyn alle konti i klubben mindst 2 gange årligt.
8.3. Aktiviteter, der er forbundet med økonomisk risiko, skal altid være godkendt af bestyrelsen.
8.4. Regnskabet indleveres til revision senest den 1. februar.

9. Udsendelse af referat:
9.1. Referater fra bestyrelsens møder, udsendes senest 14 dage efter mødet til bestyrelsen.

10. Nedsættelse af ungdomsudvalg:
10.1. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal varetage den daglige praktiske ledelse af ungdomsafdelingen i henhold til retningslinier herfor.
10.2. Bestyrelsen udpeger formand samt nødvendigt antal udvalgsmedlemmer.
10.3. Bestyrelsen fastsætter hvert år udvalgets budget i samråd med udvalget.

11. Øvrige udvalg:
11.1. Når bestyrelsen finder det ønskeligt at få udført ad-hoc opgaver af personer eller grupper, indkalder bestyrelsen interesserede medlemmer til et møde, der ledes af formanden.
11.2. Bestyrelsen fastsætter kommissorium for disse opgaver, herunder varighed, økonomiske beføjelser og antal medlemmer i de nedsatte udvalg.

12. Ændring af forretningsorden:
12.1. Forretningsordenen vurderes hvert år på det indledende møde i bestyrelsen med henblik på eventuelle justeringer.
12.2. Forretningsordenen er herefter gældende for hele det nye foreningsår, medmindre særlige forhold gør sig gældende i løbet af året.


Vedtaget af bestyrelsen den 1. november 2000
Forretningsorden for bestyrelsen 2