Bestemmelser for bådplads

1. Venteliste for nye pladsliggere:
1.1. Nye medlemmer optages på en liste, hvor bådtypen er afgørende for tilbud om bådplads.
Tildeling af plads sker efter følgende prioritering: Sejlbåde – Langsomtgående deplacementbåde – halv- og helplanende motorbåde.

1.2. Anciennitet regnes fra det tidspunkt hvor der er indbetalt 10 % depositum. Tildeling af pladsret sker normalt i den rækkefølge, man står på listen.
Der kan dog forekomme undtagelser under hensyntagen til bopæl, bådstørrelse eller andre forhold, som skønnes væsentlige af bestyrelsen.

1.3. Et tilbud om bådplads, der ikke udløser indbetaling af de resterende 90% pladsdepositum indenfor den angivne frist, bevirker at medlemmet rykkes ned sidst på listen.

2. Venteliste for tidligere pladsliggere:
2.1. Medlemmer på denne liste har pladsdepositum stående i klubben. De kan derfor, når de ønsker det (når en plads bliver ledig), få pladsret igen.

2.2. Et medlem slettes fra denne liste, når depositum er tilbagebetalt.

2.3. Medlemmer på denne liste betaler aktivt kontingent.

3. Bevarelse af tildelt plads:
3.1. Ved fravær af båd på den tildelte plads, bevarer et medlem automatisk sin pladsret (retten til ”sin plads”) i resten af det aktuelle kalenderår samt følgende hele år. Det er dog en forudsætning at fraværet er meddelt havnemester, og at der betales pladsleje efter bådstørrelsen i perioden.

3.2. Hvis medlemmet i løbet af de to kalenderår frasiger sig pladsretten, betales pladsleje fra årets begyndelse og frem til frasigelsesdato(regnet i hele måneder).

3.5. Ved længerevarende fravær af båd på den tildelte plads, skal dette meddeles havnemester, da klubben så benytter pladsen som ”udlejningsplads” og serviceplads.

4. Bådskifte:
Ved bådskifte kan en medlem med tildelt bådplads højest lægge beslag på 2 bådpladser i 3 uger. Herefter aftales leje af ekstra plads. Normalt kan et medlem eller en gæst – kun leje en bådplads for en halv sæson (2 måneder).
Medlemmer på venteliste kan efter aftale med bestyrelsen bevilges en låneplads.

5. Både med flere parthavere:
Såfremt en båd, der er anvist plads i havnen, har mere en 1 ejer, skal den/de øvrige parthavere være aktive medlemmer.

6. Unge under uddannelse:
Unge under uddannelse, der har behov for en bådplads, eller personer, hvor andre særlige forhold gør sig gældende, kan få udsættelse med betaling af depositum. Dog skal der betales 10% af depositum samt normal pladsleje og kontingent.

7. Langtidspladsleje:
Kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.
Den første uge betales aktuel gæsteleje – derefter 50 kroner pr. døgn, såfremt ingen opholder sig i båden og denne ikke er tilsluttet strøm fra havnen.

8. Både på land:
Som udgangspunkt må ingen både stå på land 8 dage efter sidste søsætning. Landtagning i kortere tid for reparation og lignende kan tillades efter aftale med bestyrelsen.

9. Økonomi:
Pladsretten følger klubbens regnskabsår. Af regnskabsmæssige årsager gælder indbetaling af kontingent og driftsbidrag altid helårligt.
Dette uanset frasigelse af pladsret eller tilmelding i løbet af året.

10. Søsatte, men misligholdte både:
Søsatte, men misligholdte/forsømte og ikke klargjorte både, kan af bestyrelsen forlanges fjernet fra havnen (se ordensreglement).

11. Pladsret:
Det skal pointeres, at begrebet ”pladsret”, skal forstås som ”retten til en plads”.
Det er ikke retten til en bestemt plads. Normalt tildeles medlemmet samme plads år efter år, men der kan forekomme afvigelser, når særlige hensyn kræver det.

Vedtaget af bestyrelsen marts 2004.
Senest rettet februar 2021.