< Tilbage

Generalforsamling 201910-01-2019 - 17:13

Hermed indkaldes til generalforsamling.


Indkaldelse er udsendt på mail og ophængt i klubhuset.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hobro Sejlklub
 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19 i klubhuset

 

Dagsorden:

 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og bidrag.

7. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.
 

På valg til bestyrelsen:

Kasserer Mogens Kassner (modtager genvalg)

Mads Randa (modtager genvalg)

Ole Madsen (modtager ikke genvalg)
- bestyrelsen opstiller Peter Carstensen

På valg som revisor:

Susanne Bertelsen (modtager genvalg)

 

Med venlig hilsen
Niels-Henrik Schmidt
Formand

 

< Tilbage