< Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling16-01-2017 - 20:08

Så der det tid til den årlige generalforsamling.

Du finder indkaldelse og dagsorden her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og bidrag.

7. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

 

Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægterne § 10.4 "afstemninger":

Nuværende tekst:

Passive medlemmer har ikke møde- og stemmeret.

Forslag:

Ny tekst: Støttemedlemmer har ikke tale- og stemmeret.

 

Til dagsordenens punkt 6:

a. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af § 17.3 således:

Nuværende tekst:

Når pladsen opgives og er genudlejet, tilbagebetales depositum uden rentetilskrivning eller pristalsregulering med 80% af det til enhver tid indbetalte beløb.

Bådejere og medlemmer med ret til en bådplads før 1. januar 2010 tilbagebetales depositum med 80% af 12.000 kroner samt den indbetalte moms.

Forslag: Ovenstående tekst skrevet med rødt slettes.

Begrundelse:

Det er ikke rimeligt, at medlemmer optaget før 1. januar 2010, kan få tilbagebetalt et

større beløb end det indbetalte (for fleres vedkommende det dobbelte).

 

b. Kontingenter, pladsleje og bidrag foreslås uændret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligti hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

På valg:

Bestyrelsen:

a. Kasserer Mogens Kassner Modtager genvalg.

b. Bestyrelsesmedlem Jan Brandi Modtager ikke genvalg.

c. Bestyrelsesmedlem Ole Madsen Modtager genvalg.

Kandidat til bestyrelsen: En enig bestyrelse indstiller Mads Randa.

d. Revisor Susanne Bertelsen Modtager genvalg.

 

Med venlig hilsen

Jan Grumstrup

Formand

< Tilbage