< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling i Hobro Sejlklub28-01-2023 - 22:04

Hobro Sejlklub afholder generalforsamling 21. februar 2023 kl. 19.00 i Klubhuset

Generalforsamling Hobro Sejlklub, tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden:

 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Havneprojekt. Bestyrelsen foreslår at der igangsættes arbejde med planlægning af indretning og vedligehold af havnens anlæg.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.

8. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

9. Valg i henhold til vedtægterne.
9A valg af kasserer. Mogens Kassner ønsker ikke genvalg
9b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Poul Erik Jensen – Modtager genvalg

Flemming Bisgaard – Modtager genvalg
Peter Carstensen – Ønsker ikke genvalg.

9c Valg af 1 revisor / bilagskontrollant
På valg: Suzanne Bertelsen – Modtager genvalg
9d Valg af revisorsuppleant – Vakant

10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

P.B.V.

Ole Madsen – formand

Hobro d.28. januar 2023

 

 

< Tilbage