< Tilbage

Informationer om generalforsamlingen12-02-2023 - 09:31

Informationer om dagsorden og forslag til generalforsamlingen

Hej

 

I forbindelse med generalforsamlingen, sender jeg her information om de forslag, som kommer på generalforsamlingen, samt det reviderede regnskab for 2022.

 

Generalforsamling Hobro Sejlklub, tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden:

 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Havneprojekt. Bestyrelsen foreslår at der igangsættes arbejde med planlægning af indretning og vedligehold af havnens anlæg, således at der igangsættes arbejde med en visionsplan med hjælp af ekstern rådgiver.

Forslaget fremlægges på generalforsamlingen.

 

6. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer

 

7. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje.

Vores kontingenter og pladsleje er sidst reguleret i 2011.

Hobro sejlklub er som alle andre også ramt af prisstigninger.

Vi ser os derfor nødsaget til at foreslå en stigning på kontingent og pladsleje, da vi fortsat ønsker at kunne fremlægge et budget i balance.
Vi står overfor en del større opgaver med renovering af havnens anlæg.

På grund af stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse af havnen og klubbens materiel, foreslår bestyrelsen, at kontingent og pladsleje bliver hævet som følger:

 

Kontingent senior hæves fra kr. 1.000 til kr. 1.200

Kontingent senior over 65 hæves fra kr. 500 til kr. 600

 

Pladsleje båd i vandet hæves fra kr. 80 til kr. 100 pr. m2

 

8. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

 

9. Valg i henhold til vedtægterne.
9A valg af kasserer. Mogens Kassner ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller Connie Kloster til valg som kasserer
 

9b Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

Poul Erik Jensen – Modtager genvalg

Flemming Bisgaard – Modtager genvalg
Peter Carstensen – Ønsker ikke genvalg.

 

Såfremt generalforsamlingen godkender valget af Connie Kloster til kasserer, skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller Annemarie Jørgensen og Allan Søegaard til valget til bestyrelsen

 

9c Valg af 1 revisor / bilagskontrollant
På valg: Suzanne Bertelsen – Modtager genvalg
9d Valg af revisorsuppleant – Vakant

 

10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

 

P.B.V.

Ole Madsen – formand

 

Forslag udsendt på mail til alle medlemmer søndag den 12. februar 2023.

 

 

 

< Tilbage