Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og bidrag.

7. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

Det reviderede regnskab vil blive eftersendt pr e-mail inden den 6 februar.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 8 dage før mødet.

På valg til bestyrelsen:
Formand Niels-Henrik Schmidt (modtager ikke genvalg)
- en enig bestyrelse indstiller Kasper Rytter som kandidat til ny formand
Bestyrelsesmedlem Ole Michelsen (modtager genvalg)
På valg som revisor:
Revisor Kirsten Grønborg (modtager genvalg)

Med venlig hilsen
Niels-Henrik Schmidt
Formand

Indkaldelse udsendt og lagt på hobrosejlklub.dk den 15. januar 2020